การรับประกัน

1. รับประกันตู้เซฟนิรภัยที่ใช้งานอย่างปกติเป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ

2. ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

   2.1 ปัญหาที่เกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้องตามคู้มือวิธีการใช้งาน

   2.2 ปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไข โดยบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

   2.3 ความเสียหายที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายหลังจากการติดตั้งแล้ว

   2.4 ความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติและการโจรกรรม เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ฯลฯ

3. หากตู้เซฟนิรภัยของท่านมีปัญหา กรุณาติดต่อ บริษัทได้ตลอด 24 ชั่วโมง